Инвестиционен процес

1.

Процедиране на подробен устройствен план /ПУП/:

 • Съгласуване на инвестиционните намерения с местната власт и контролните органи по опазване на здравето и околната среда
 • Организиране изработването на ПУП
 • Съгласуване на ПУП с РИОСВ, ЕРП, ВиК, БТК и др. по релевантност
 • Внасяне на ПУП за одобряване от Общински съвет
Цел на услугата:
 • Промяна на подробен устройствен план

2.

Извършване на промяна на статута на земеделски земи за строителни нужди:

 • Процедиране на ПУП
 • Получаване на Решение 1 от Комисия за земята за определяне на строителна площадка
 • Получаване на Решение 2 от Комисия за земята за промяна предназначение на земята
Цел на услугата:
 • Промяна предназначението на земеделска земя за строителни /неземеделски/ нужди

3.

Извършване консултантски услуги на всички етапи от инвестиционната идея:

 • При покупко-продажба на недвижими имоти
 • За осигуряване на разрешителен режим за присъединяване на обекти към съществуващата техническа инфраструктура – електропроводи, ВиК, оптични връзки
 • Организиране проектирането на строежи, включително осигуряване съгласуване и одобряване на проектите от заинтересованите инстанции и контролни органи
 • Изпълняване инвеститорски контрол като осигуряваме надеждна защита на финансовите интереси на инвеститора, чрез текущ контрол на ценообразуването и количествата на отчитаните СМР от Строителя, както и контрол на качеството на изпълнените работи.
 • Извършване мениджмънт на сграда по време на експлоатационния период.
Цел на услугата:
 • Извършване на юридически и административно-процедурни консултации по време на инвестиционния процес