Енергийна ефективност

1.

Извършване оценка съответствието на инвестиционния проект в техническа фаза:

 • На нови жилищни сгради и на сгради за обществено обслужване над 50 кв.м.
 • При реконструкция, обновяване, основен ремонт, преустройство, надстрояване и пристрояване на съществуващи жилищни и нежилищни сгради за обществено обслужване
Цел на услугата:
 • Получаване на Оценка за съответствие на инвестиционен проект в част „Енергийна ефективност”

2.

Сертифициране за енергийна ефективност на нови сгради при проектиране:

 • Сертифициране на сграда за енергийна ефективност по време на извършване на оценката за съответствие на база на инвестиционните проекти
 • Определяне на енергийните характеристики на сградата на база инвестиционни проекти
Цел на услугата:
 • Получаване на Сертификат за проектни енергийни характеристики на база инвестиционни проекти

3.

Сертифициране за енергийна ефективност на нови сгради след завършен строеж и преди въвеждане в експлоатация:

 • Сертифициране за енергийна ефективност е един от задължителните елементи за въвеждане на нова сграда в експлоатация
 • Определяне на енергийните характеристики на сградата на база екзекутивната документация и издадени актове и сертификати по време на строителството
Цел на услугата:
 • Получаване на Сертификат за проектни енергийни характеристики преди въвеждане на сградата в експлоатация

4.

Обследване за енергийна ефективност на сграда в експлоатация за установяване:

 • Състоянието на конструкцията на сградата и системите в нея по отношение на енергийната ефективност
 • Нормализираното (базово) потребление на енергия на сграда при съществуващото й състояние към момента на обследването
 • Определяне специфичните възможности за намаляване на нормализираното потребление на енергия при гарантирано поддържане на нормативните параметри на микроклимата
 • Извършване техническа и икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност на сградата.
Цел на услугата:
 • Получаване на Сертификат за енергийна ефективност на сграда в експлоатация
 • Предписание на задължителни мерки за енергийна ефективност покриващи минимални изисквания на действащата нормативна база

5.

Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации:

 • Оценяване на енергийна ефективност на водогрейни котли с мощност над 20 kW, чрез установяване състоянието на съоръжението и отоплителната инсталация и определяне на работните им параметри чрез анализ на димните газове
 • Оценяване на енергийна ефективност на климатични инсталации с мощност над 12 kW, чрез установяване състоянието на съоръженията на системата
Цел на услугата:
 • Получаване на доклад от проверка за енергийна ефективност на водогреен котел
 • Получаване на доклад от проверка за енергийна ефективност на климатична инсталация

6.

Оценяване на постигнатите енергийни спестявания след въвеждане на предписани мерки за енергийна ефективност.:

 • С оценката на енергийни спестявания се доказват действително постигнати спестявания на енергия в резултат на изпълнението на една или повече мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградите.
Цел на услугата:
 • Получаване на оценка за действително постигнатите енергийни спестявания от изпълнени мерки
 • Получаване на удостоверение за действително постигнатите енергийни спестявания

7.

В рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради:

 • Извършване обследвания за енергийна ефективност
 • Съставяне сертификат за енергийните характеристики на сграда в експлоатация.
Цел на услугата:
 • Получаване на Сертификат на сграда в експлоатация

8.

Извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлена система, изготвяне на доклад и резюме съгласно Закона за енергийна ефективност и Наредбата за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания:

Цел на услугата:
 • Получаване на доклад и резюме
 • Изготвяне на оценка на енергийни спестявания

9.

Изготвяне оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми или алтернативни енергийни източници, съгласно Наредба №16-27/2008г - специално за Фотоволтаични генератори.:

Цел на услугата:
 • Получаване на доклад за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия