Строителен надзор

1.

Изготвяне оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите на:

 • Жилищни, обществени и производствени сгради
 • Проводи и съоръжения на техническата инфраструктура
 • Електроцентрали
 • Електронни съобщителни мрежи и съоръжения
 • Недвижими културни ценности
 • Паркове и градини
Цел на услугата:
 • Получаване на Разрешение за строеж

2.

Упражняване надзор по време на строителството на:

 • Сгради
 • Инфраструктурни съоръжения
 • Реконструкция и/или ремонт на съществуващи строежи
 • Промяна предназначението и преустройство на сграда или част от нея
Цел на услугата:
 • Съставяне на актове по време на строителството
 • Получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация /за строежи от четвърта и пета категория/
 • Получаване на Разрешение за ползване след издаване на Акт обр. 16 /за строежи от първа до трета категория/

3.

Съставяне на технически паспорт на сграда или съоръжение, подлежащи на въвеждане в експлоатация:

Цел на услугата:
 • Получаване на Технически паспорт

4.

Съставяне на технически паспорт на сграда в експлоатация:

 • Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики на сградата, съобразно моментното й състояние, вкл. в изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради”
 • предписване на задължителни мерки за привеждане на сградата в инсталационна и техническа осигуреност.
Цел на услугата:
 • Получаване на Технически паспорт
 • Получаване на Архитектурно заснемане и възстановяване на инвестиционния проект по част „Архитектура”
 • Получаване на Доклад от обследване на строителната конструкция