ОБЕКТИ ОТ РЕМОНТНАТА И ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА „Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД

изпълнени два рамкови договора за инвестиционни програми 2009-2010г. и 2012-2015г. на електроразпределителното дружество с над 100броя възложени поръчки на въздушни и подземни кабелни линии ниско и средно напрежение, бетонни, метални и мачтови трафопостове

Клиент

„Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД

Дата

2009г. – 2015г.

Местонахождение

Добрич, Варна

Област Добрич Област Варна

Вид на проекта

Строителен надзор