СПА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „УАЙТ КОУСТ”

Включва 7 броя апартаментни хотели, СПА център, Снек бар и подземни гаражи с обща РЗП над 8870кв.м. Извършена е оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражнен е строителен надзор и поетапно са въведени в експлоатация „Секции А и D”, „Секции B, E, C, F и G” с прилежащи паркоместа, подземни гаражи, СПА-център, снек бар, Пречиствателна станция за битови отпадъчни води. Съставен е технически паспорт на комплекса. Съгласно действащата към момента на въвеждане в експлоатация законодателна рамка е съставен енергиен паспорт на комплекса.

Клиент

„Уайт коуст” ЕООД

Дата

въведен в експлоатация 2008г.

Местонахождение

с. Топола

Община Каварна

Вид на проекта

Строителен надзор, Енергийна ефективност