ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАРКОВЕ: с. Пчеларово, община Генерал Тошево - 2,5 MW с. Пчеларово, община Генерал Тошево - 500 kW с. Котленци, община Добричка – 4,9 MW гр. Добрич - 16 MWp

Състоят се от Главна разпределителна уредба, Трансформаторно - инверторни станции, Фотоволтаични модули, външно кабелно електрозахранване с реконструкция на част от електропровод. Обща площ на имотите с инсталирани фотоволтаични централи - над 400 дка. При реализацията на парковете в Пчеларово и Котленци са изпълнени комплексни проекти по процедиране на терените, осигуряване на временни пътища, извършване оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми или алтернативни енергийни източници, съгласно Наредба № 16-27 / 2008г - специално за Фотоволтаични генератори. Упражнен е строителен надзор на централите и свързващите ги електропроводи със съществуващата мрежа на ЕРП. Съставени са технически паспорти на централите и непосредствено свързващите ги електропроводи.

Клиент

„Ей И Ес Солар България Пчеларово” ЕООД „Пи Ви Пи” ООД „Пи Ви Котленци БГ” ЕООД „Компания за енергетика и развитие” ЕООД

Дата

въведени в експлоатация 2012г.

Местонахождение

с. Пчеларово,с. Котленци, гр. Добрич

Област Добрич

Вид на проекта

Консултантска дейност в ИП, Строителен надзор, Енергийна ефективност

Други проекти