ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК „КАЛИАКРА”

Включва 35 броя MWT 62/1.0 вятърни турбини с капацитет да генерират 35MW електроенергия; Общостационни съоръжения – радарни установки; пътища; 35 броя, КТП към всеки от ветрогенераторите , кабелни трасета и силови кабели 20kV; Административна сграда, Склад перки, Подстанция „Калиакра” 110/20kV – всички подобекти и части; Външни ВиК връзки, ограда и изгребна яма Комплексно изпълнен проект, включващ проучване и придобиване на терена, промяна предназначението на земята за строителни нужди, процедиране ПУП и парцеларните планове на довеждащите проводи на техническата инфраструктура, осигуряване присъединителни договори с НЕК и електроразпределителното дружество, оценяване съответствието на инвестиционните проекти, получаване на разрешения за строеж за различните етапи по време на строителството, упражняване на строителен надзор до въвеждането им в експлоатация, съставяне на технически паспорт на ветроенергийния парк. Турбините, с номинална мощност от 1000кW всяка, са произведени в заводите на „Мицубиши Хеви Индъстрис” (Нагасаки и Йокохама). Проект „Калиакра” е втората по мащаб ветроенергийна инвестиция на корпорация „Мицубиши” извън Япония. Реализацията на проекта се осъществи с партньорството на българската фирма „Инос 1” ООД София.

Клиент

„Инос - 1” ООД

Дата

2006г. - 2008г.

Местонахождение

с. Българево

Община Каварна

Вид на проекта

Консултантска дейност в ИП, Строителен надзор, Енергийна ефективност

Други проекти