ОЦЕНКА ЗА НАЛИЧНИЯ И ПРОГНОЗНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА РЕСУРСА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЛИ АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Изготвяне оценка на потенциала на ресурса за фотоволтаична централа в с. Черногор, обл. Силистра, с. Добри Войников, обл. Шумен, с. Пчеларово и с. Спасово обл. Добрич

Клиент

Производители на ел.енергия от ВЕИ

Дата

2010г.

Местонахождение

село Черногор, Силистра, село Добри Войников, Шумен, село Пчеларово, село Спасово

Североизточна България

Вид на проекта

Енергийна ефективност