ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ „КАЛИАКРИЯ РИЗОРТ”

Включва 9 броя апартаментни хотели с обща РЗП над 24600кв.м., басейни и заведения за хранене; обслужващи и присъединителни съоръжения към техническата инфраструктура Комплексно изпълнен проект - от проучване и придобиване на терена, през промяна предназначението на земята за строителни нужди, процедиране ПУП и парцеларните планове на довеждащите проводи на техническата инфраструктура, осигуряване присъединителни договори с разпределителните компании, оценяване съответствието на инвестиционните проекти, получаване на разрешения за строеж за различните етапи по време на строителството, упражняване на строителен надзор до въвеждането им в експлоатация, съставяне на технически паспорти на сградите и съоръженията, извършване на обследвания за енергийна ефективност и съставяне на сертификати за енергийна ефективност, съгласно съществуващата към момента нормативна база, вкл. актуализиране на същите при промяна законодателната рамка.

Клиент

„Калиакрия хилс” ООД

Дата

2006г. - 2008г.

Местонахождение

с. Топола

Община Каварна

Вид на проекта

Консултантска дейност в ИП, Строителен надзор, Енергийна ефективност

Други проекти