За нас

Еднолично дружество с ограничена отговорност „Билдконтрол” е учредено през 1999г. Фирмата се управлява чрез два офиса в страната – в гр. Добрич и в гр. Русе, като всеки от тях има права самостоятелно да сключва и изпълнява договори. В годините сме разкривали оперативни звена и в други градове – Варна и Каварна. Натрупали сме богат опит в процедиране на проекти от старта на инвестиционната идея, получаване разрешителни за реализацията ѝ, извършване на енергийни оценки, одити и предписания на ЕСМ, надзорни дейности по време на строителство до въвеждане в експлоатация, включително избор и привличане на изпълнители, оценка на получените оферти, осигуряване на надеждна защита интересите на инвеститора в хода реализацията на проекта. Извършваме правни и административни консултации в процеса на предпроектно проучване на инвестиционните намерения.
Управленски екип:
Инж. Емил Тасков – собственик и управител на Офис Добрич
Инж. Георги Капанджиев – управител на Офис Русе
Инж. Марияна Байкова – ръководител направление „Строителен надзор Добрич”
Инж. Николай Стефанов - ръководител направление „Енергийна ефективност”
Дейности с разрешителен режим

„Билдконтрол” ЕООД получава първото си Свидетелство с рег. № СК - 108 / 1999г., оправомощаващо го да упражнява СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО. През 2004г. МРРБ променя режима на лицензионен. Дружеството получава Лиценз № ЛК - 000130 / 2004г. за извършване оценка съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор. Съгласно актуалната нормативна уредба, на основание чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, чл. 7, ал. 1, чл. 11, ал. 1, вр. Чл. 8 от Наредба № РД - 02 - 20 - 25 от 03.12.2012г. за условията и реда за вписване в регистъра на консултантите за оценяване съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор, фирмата притежава Удостоверение № РК – 0155/ 23.04.2014г. за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Неразделна част от Удостоверението е заверен от ДНСК Списък на екипа от правоспособни физически лица от различните специалности, чрез които се упражнява дейността. Последната му актуализация е от 29.02.2016г., като наброява екип от 62 души.

През октомври 2005г. получихме акредитация за обследване за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ. Към настоящия момент „Билдконтрол” ЕООД е носител на Удостоверение № 00033 / /22.12.2021г. за вписване в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания, съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ. През м. май 2007г. се акредитирахме за ЕНЕРГИЙНИ ОДИТИ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ и чрез Удостоверение № 00033 / /13.05.2021г. сме вписани в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и изготвяне на оценки за енергийни спестявания, съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ. Извършваме проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли, климатични инсталации над 12 кW, отоплителни инсталации. СПЕЦИАЛИСТИТЕ имат дългогодишен опит в професионалните направления „Енергетика”, „Електротехника, електроника и автоматика” и „Архитектура, строителство и геодезия” или по специалности в еквивалентни области на образованието. Притежават удостоверение за успешно положен изпит за повишаване на квалификацията за извършване на дейностите по енергийна ефективност във висши училища, обучаващи по специалности „Технически науки”. „Билдконтрол” ЕООД е сред учредителите на „Камарата на енергийните одитори” /КЕО/. По множество поръчки успешно си партнира с участниците в браншовата организация, като извършва енергийни одити на територията на цялата страна. В качеството си на водещ партньор в сдружение по ЗЗД през 2006 - 2009г. участва и изпълни одити на сгради държавна и общинска собственост с обща разгърната застроена площ над 1 600 00 кв.м.

Обща консултантска дейност

„Билдконтрол” ЕООД предлага консултантски услуги на всички етапи от инвестиционната идея: от покупко-продажба на недвижими имоти; през промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди; процедиране на подробен устройствен план; осигуряване на разрешителен режим за присъединяване на обекти към съществуващата техническа инфраструктура – електропроводи, ВиК, оптични връзки; организира проектирането на строежи, включително осигуряване съгласуване и одобряване на проектите от заинтересованите инстанции и контролни органи; извършва мениджмънт на сграда по време на експлоатационния период. Изпълняваме инвеститорски контрол като осигуряваме надеждна защита на финансовите интереси на инвеститора, чрез текущ контрол на ценообразуването и количествата на отчитаните СМР от Строителя, както и контрол на качеството на изпълнените работи. Консултантите, привлечени за изпълнение на дейностите са юристи, икономисти, инженери и специалисти по архитектура, строителство и геодезия с дългогодишен практически опит и познания в законодателните норми. При много от проектите в двете основни направления „Строителен надзор” и „Енергийна ефективност” се изисква многопластов подход при реализацията им, разрешаване на казуси, относими към няколко законови бази, при което на сформираните екипи се налага да работят в сътрудничество и взаимна обмяна на практики и информация.

GPS устройства – за определяне на точно местоположение на терена. Solmetric SunEye – уред за заснемане и изчисляване на засенчвания от близки обекти, особено полезен в урбанизирани територии. Meteonorm – световна климатична база данни; PV Syst; Sunny Design – програмни продукти за симулация на електропроизводството от даден фотоволтаичен генератор; Transform – програмен продукт за преобразуване на координати в различни координатни системи.

Партньори:

Клиентите за нас: